REGULAMIN DAROWIZN

§ 1.
Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Darowizn stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczenia Usług Droga Elektroniczną Wraz z Polityką Cookies (dalej jako: „Regulamin”). Przyjęte w Regulaminie pojęcia mają analogiczne znaczenie na gruncie niniejszego Regulaminu Darowizn.
 2. Regulamin Darowizn określa zasady przekazywania darowizn na rzecz Fundacji za pośrednictwem Serwisu ( zawolaj.pl ), w tym przy pośrednictwie operatora Dotpay.
 3. Pod pojęciem operatora Dotpay należy rozumieć: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887.
 4. Niniejszy Regulamin Darowizn jest dostępny pod adresem  www.zawolaj.pl/regulamin
 5. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu Darowizn.
 6. Pod pojęciem „Darowizny” rozumie się przekazane na rzecz Fundacji środki pieniężne lub rzeczy.

§ 2.
Zasady przekazywania darowizn

 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna (dale jako: „Darczyńcy”).
 2. Przekazanie Darowizny jest równoznaczne z zawarciem umowy darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
 3. Przekazanie darowizny może nastąpić w drodze przelewu bankowego na dane udostępnione w ramach Serwisu lub za pośrednictwem usług oferowanych przez operatora Dotpay. Za bezpieczeństwo transakcji (darowizn) przekazywanych za pośrednictwem operatora Dotpay opowiada Dotpay. Szczegóły dotyczące funkcjonowania usług operatora Dotpay dostępne są pod adresem: http:// https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/regulaminy.
 4. Przekazane darowizny przeznaczane są wyłącznie na działania związane z celami statutowymi Fundacji.
 5. Operator Dotpay umożliwia przekazywanie darowizn za pośrednictwem prowadzonego przez serwisu Dotpay. Skorzystanie z usług operatora Dotpay następuje po przekierowaniu do serwisu prowadzonego przez Dotpay.

§ 3.
Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.zawolaj.pl/RODO .

§ 4.
Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Darczyńca może zgłosić reklamację w zakresie funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w zakresie przekazywania darowizn.
 2. Reklamację należy zgłosić na adres: fundacja@glosnapustyni.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i ewentualnie szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 5.
Postanowienia końcowe

 1. Fundacja ma prawo do zmiany Regulaminu Darowizn w dowolnym momencie. Zmiana wchodzi w życie w dniu jej opublikowania.
 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu Darowizn okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych postanowień.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.