REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WRAZ Z POLITYKĄ COOKIES

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.
 2. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Fundację, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Fundację za pośrednictwem Serwisu.
 3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem Serwisu.
 4. Fundacja Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni  z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 214,
  30-198 Kraków, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414038, NIP: 6772368045, REGON: 122529230, tel, +48 530 884 545, e-mail: fundacja@glosnapusyni.pl.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Serwis – witryna internetowa działająca pod adresem zawolaj.pl, cryout.pl, www.glosnapustyni.pl oraz www.niewszystkojedno.pl, prowadzone przez Fundację. Serwis obejmuje w szczególności informacje o działalności Fundacji oraz dane kontaktowe.
 7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 8. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

§2
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Fundacja udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu możliwość korzystania usługi świadczonej drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2017.1219 t.j..), której treścią jest udostępnianie zawartości Serwisu. W ramach serwisu możliwe jest skorzystanie z usługi przekazywania darowizn za pośrednictwem serwisu Dotpay – zasady przekazywania darowizn zostały określone w Regulaminie Przekazywania Darowizn – stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Celem skorzystania z powyższej usługi, Użytkownik powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym oraz niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową).
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje poprzez zgłoszenie przez Użytkownika stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej – co może nastąpić poprzez otwarcie witryny Serwisu. Przedmiotowa umowa ulega rozwiązaniu po jej całkowitym wykonaniu (zakończeniu korzystania z Serwisu).
 4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania (malware),
 5. W przypadku niezadowolenia z działalności Serwisu, Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: fundacja@glosnapusyni.pl. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Fundację.

§3
Pliki cookies

 1. Fundacja za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Użytkownika informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
 2. Fundacja wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.
 1. Korzystanie przez Fundację z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.
 2. Fundacja wykorzystuje Cookies Własne w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji i potrzeb Użytkownika, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju Urządzenia za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu.
 3. Fundacja wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, służących monitorowaniu sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników – co umożliwia jak najlepsze dostosowanie go do potrzeb Użytkowników. W tym zakresie, Fundacja korzysta z usługi Google Analytics – w ramach której w chwili otworzenia Serwisu następuje odczytanie, napisanie i wysłanie na zabezpieczony serwer Google informacji o pochodzeniu użytkowników identyfikowanych na podstawie IP. Google Analytics nie zbiera danych prywatnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na witrynie Google ( https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl ).
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi – w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Opis niezbędnych w tym celu czynności można odnaleźć na witrynach producentów, np:
 1. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 2. Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 3. Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.
 2. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Serwisie.

§4
Postanowienia końcowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację określa polityka prywatności – dostępna poniżej w punkcie POLITYKA PRYWTNOŚCI Stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Fundacji przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników.

Załączniki:

  1. Polityka Prywatności
  2. Regulamin Przekazywania Darowizn.